Teniso kortų nuostatai

 

1. Bendrosios nuostatos ir sąvokų reikšmės

1.1.   Taisyklės – tai šios naudojimosi Kauno stadionas, UAB teniso kortuose teikiamomis Paslaugomis taisyklės, kurios nustato Teniso kortuose Paslaugų teikimo tvarką, privalomuosius saugumo, higienos ir kitus reikalavimus Klientams (apibrėžti žemiau), Teniso kortų ir jos Klientų teises, pareigas bei įsipareigojimus.T aisyklės turi Paslaugų teikimo sutarties tarp Kliento ir Kauno Stadionas, UAB galią. Taisyklės yra pateikiamos interneto svetainėje https://zalgiris.koobin.com/daugiau-produktu?id=27. Pasikeitus rinkos sąlygoms ar rinką reguliuojantiems teisės aktams, taip pat esant kitiems pagrindams ar aplinkybėms, Kauno Stadionas, UAB administracija turi teisę atnaujinti taisykles apie tai įspėjusi klientus interneto tinklapyje https://zalgiris.koobin.com/daugiau-produktu?id=27 prieš 10 dienų iki tokio Taisyklių atnaujinimo.

1.2.   Teniso kortai – tai Perkūno al. 5, Kaunas, Kauno Stadionas, UAB valdomi teniso kortai .

1.3.   Paslaugos – tai Kauno Stadionas, UAB teikiamos Paslaugos, kurias sudaro teniso aikštelių nuoma, teniso treniruotės, varžybų organizavimas bei kitos Paslaugos.

1.4.   Paslaugų paketas – Kauno Stadionas, UAB siūlomas atitinkamas Paslaugų kiekis per atitinkamą terminą, kuris kiekvienu atveju detalizuojamas interneto svetainėje https://zalgiris.koobin.com/daugiau-produktu?id=27.

1.5.   Klientas – kiekvienas asmuo, kuris Valdytojo nustatyta tvarka įsigijo bilietą, abonementą, dovanų kuponą, gavo leidimą ar kitais Valdytojo nustatytais teisėtais būdais pateko į Teniso kortą. Bilietų ir abonementų įsigijimo, keitimo ir grąžinimo sąlygas bei tvarką nustato šios taisyklės (toliau – Taisyklės).

1.6.   Klientų žaidimo partneris – tai asmuo, kuris Kauno Stadionas, UAB Paslaugomis naudojasi tuo pačiu metu kartu su Klientu arba už kurio naudojimąsi Kauno Stadionas, UAB Paslaugomis kitu nei kliento naudojimosi laiku sumoka Klientas. Klientų žaidimo partneriai privalo laikytis visų šiose Taisyklėse nurodytų Taisyklių, išskyrus tas, kurios pagal savo esmę taikomos tik Klientams.

1.7.   Rezervacija – teniso aikštelių arba kitų Kauno Stadionas, UAB Paslaugų išankstinis rezervavimas.

1.8.   Sutartis – tai Paslaugų teikimo sutartis tarp Kliento ir Kauno Stadionas, UAB pagal šiose Taisyklėse nurodytą tvarką. Jeigu šalys nesudaro atskiros rašytinės sutarties, šios Taisyklės laikomos sutartimi. Dalis šiose Taisyklėse nenurodytų sutarties sąlygų (Paslaugų kaina ir kt.) yra skelbiamos Kauno Stadionas, UAB interneto puslapyje https://zalgiris.koobin.com/daugiau-produktu?id=27 ir yra laikomos neatskiriama sutarties dalimi.

1.9.   Sutarties Šalys – Sutarties šalimis laikomas Klientas ir Kauno Stadionas, UAB, įmonės kodas 302505310, adresas Karaliaus Mindaugo pr. 50, Kaunas, atstovaujama direktoriaus Sauliaus Balnanosio.

2. Teisė naudotis Kauno Stadionas, UAB teikiamomis teniso paslaugomis

2.1.   Teisę naudotis Kauno Stadionas, UAB teniso Paslaugomis turi Klientai, nustatyta tvarka įsigiję Paslaugų paketą arbą įsigiję vienkartinio apsilankymo Paslaugą bei pasirašytinai susipažinę su Taisyklėmis.

2.2.   Teisę naudotis Kauno Stadionas, UAB teniso Paslaugomis taip pat turi Klientų žaidimo partneriai.

2.3.   Teisę naudotis Kauno Stadionas, UAB teniso Paslaugomis taip pat turi teisę asmenys, dalyvaujantys organizuojamose varžybose pagal atitinkamų varžybų nuostatus.

3. Kauno Stadionas, UAB teniso Paslaugų ir/ar Paslaugų paketų įsigijimo ir naudojimo tvarka

3.1.   Kauno Stadionas, UAB teniso Paslaugų teikimo kiekis, dažnis, konkrečios Paslaugos aprašymai, Paslaugų teikimo ir galiojimo terminai, Paslaugų kainos ir kitosesminės sąlygos nurodomi interneto puslapyje https://zalgiris.koobin.com/daugiau-produktu?id=27.

3.2.   Kauno Stadionas, UAB teniso Paslaugos teikiamos tik iš anksto už jas sumokėjusiems Klientams. Atsižvelgiant į tai, kad šios Taisyklės kartu laikomos ir paslaugų teikimo sutartimi tarp Kauno Stadionas, UAB ir Kliento, sutarties įsigaliojimo momentu laikomas apmokėjimo už Paslaugas momentas, išskyrus kai Kauno Stadionas, UAB ir Klientas raštu susitaria kitaip.

3.3.   Kauno Stadionas, UAB teniso Paslaugų paketus ir/arba vienkartinio apsilankymo Paslaugas Klientai gali įsigyti iš anksto už jas sumokant internetu interneto puslapyje https://zalgiris.koobin.com/daugiau-produktu?id=27 nurodyta tvarka.

3.4.   Teisę naudotis Kauno Stadionas, UAB teikiamomis teniso Paslaugomis įsigijusiam Klientui Kauno Stadionas, UAB elektroniniu būdu pateikia atitinkamą patvirtinimą, kuriame nurodomi atitinkamos Paslaugos rūšis, į Paslaugų paketą įeinančių Paslaugų kiekis vienetais/kartais/valandomis ir/arba Paslaugų teikimo ir galiojimo terminai ir kitos esminės sąlygos.

3.5.   Klientai, norintys pasinaudoti atitinkamoms asmenų grupėms „Studentams“ taikomomis nuolaidomis, „Studentams“ prašymu privalo pateikti teisę į atitinkamą nuolaidą patvirtinančius dokumentus.

3.6.   Paslaugų ir/ar Paslaugų paketų teikimo ir galiojimo terminai nėra pratęsiami, išskyrus tuos atvejus, kai iš anksto apmokėtomis Paslaugomis Klientas negali naudotis dėl ligos ir apie tai operatyviai raštu pranešęs pateikia pagrindžiančius dokumentus.  Šiuo atveju Paslaugų ir/ar Paslaugų paketų teikimo ir galiojimo terminai pratęsiami atitinkamai nedarbingumo laikotarpiui ir/ arba gydytojo pažymoje nurodytam laikotarpiui. Dokumentai, patvirtinantys ligos faktą, privalo būti pateikti ne vėliau kaip per 1 kalendorinį mėnesį po ligos pabaigos datos, kuri nurodyta atitinkamame dokumente.

3.7.   Jeigu nėra atskirai nurodyta kitaip, teisė naudotis Kauno Stadionas, UAB teniso Paslaugomis pagal atitinkamą Paslaugų paketą Klientui yra suteikiama asmeniškai, todėl be išankstinio Kauno Stadionas, UAB sutikimo atitinkamos Teisės negali būti perleidžiamos (dovanojamos, parduodamos, keičiamos ir pan.) kitiems asmenims.

3.8.   Jeigu Paslaugas/Paslaugų paketą įsigyja juridinis asmuo, jis privalo paskirti konkretų atstovą, atsakingą už Paslaugų išankstinį rezervavimą ir komunikaciją. Kauno Stadionas, UAB turi teisę pareikalauti, kad atitinkami juridiniai asmenys nurodytu konkrečius fizinius asmenis, kurie turi teisę naudotis atitinkamo juridinio asmens vardu įsigytomis Paslaugomis/Paslaugų paketais.

4. Vietos rezervacija

4.1.   Klientas norintis naudotis Paslaugomis privalo iš anksto rezervuoti vietą https://zalgiris.koobin.com/daugiau-produktu?id=27 interneto puslapyje.

4.2.   Jei Klientas negali atvykti žaisti iš anksto rezervuotu laiku, jis privalo savarankiškai rezervaciją atšaukti arba savo kaštais perleisti teisę į Paslaugas Kliento žaidimo partneriams. Rezervuotos vietos atšaukimas galimas tik likus daugiau nei 48 valandoms iki užsiėmimo pradžios arba vėliau su Kauno Stadionas, UAB sutikimu.

4.3.   Laikoma, kad rezervavęs Paslaugos vietą ir laiką Klientas apsilankė Kauno Stadionas, UAB teniso kortuose ir pasinaudojo atitinkama Paslauga, todėl pinigai užrezervuotas, bet nepanaudotas Paslaugas nėra grąžinami, išskyrus šiose Taisyklėse nurodytas išimtis.

4.4.  Kauno Stadionas, UAB neatsako už galimus grafiko pasikeitimus ir negarantuoja, kad grafikas bus išlaikytas arba kad jis bus tikslus. Jokiu atveju Kauno Stadionas, UAB neatsako už bet kokius nuostolius ar žalą, kuri gali atsirasti dėl grafiko netikslumo.

5. Daiktų saugojimas

5.1.   Kauno Stadionas, UAB neteikia daiktų apsaugos, o tik sudaro Klientams galimybę palikti atsineštus daiktus nustatytose vietose.

5.2.   Klientams rekomenduojama į Kauno Stadionas, UAB teniso kortus nesinešti brangių ir vertingų daiktų.

5.3.   Asmeninius daiktus Klientai palieka persirengimo spintelėse, kur, palikę daiktus, Klientai privalo užrakinti.

5.4.   Klientas apie savo daiktų dingimą ar sugadinimą privalo nedelsiant informuoti Kauno Stadionas, UAB darbuotoją.

5.5.   Kauno Stadionas, UAB neatsako už Klientų asmeninių daiktų praradimą ir/ar sugadinimą.

5.6.   Kauno Stadionas, UAB rasti Kliento palikti daiktai saugomi ne ilgiau kaip 14 dienų, o vėliau sunaikinami.

5.7.   Klientas privalo išeidamas iš Kauno Stadionas, UAB valdomos teritorijos palikti atrakintą persirengimo spintelę. Jei spintelės darbo dienos pabaigoje yra užrakintos, Kauno Stadionas, UAB darbuotojai turi teisę spintelę atrakinti ir pašalinti iš ten esančius daiktus.

6. Elgesio taisyklės

6.1.   Visi Kauno Stadionas, UAB Klientai ir/ar su jais susiję asmenys privalo deramai elgtis, laikantis tiek šių Taisyklių, tiek kitų visuotinai priimtinų teniso aikštynų lankytojų elgesio normų.

6.2.   Klientas, prieš pradėdamas žaidimą, turi įsitikinti, ar kiti žaidėjai, lankytojai yra nutolę saugiu atstumu ir nebus užgauti skriejančio kamuoliuko ar su rakete ar kitu būdu jiems nebus padaryta žalos.

6.3.  Aikštelėse mobiliųjų telefonų garsas turi būti išjungtas.

6.4.   Teniso kortose privaloma:

6.4.1. Paklusti instruktorių/trenerių nurodymams susijusiems su užsiėmimo/treniruotės tvarka, eiga, poilsiu. Grupinių užsiėmimų metu Klientas neprivalo atlikti visų trenerių nurodomų pratimų, tačiau negalėdamas atlikti grupinių pratimų, turi netrukdyti kitiems Klientams;

6.4.2. Prieš naudojantis sporto įranga susipažinti su Kauno Stadionas, UAB teniso kortų patalpose iškabintomis arba ant inventoriaus ar įrangos nurodytomis šios įrangos bei inventoriaus naudojimosi Taisyklėmis, o esant bet kokiems neaiškumams, nesinaudoti šia įranga ir/ arba inventoriumi bei kreiptis į atsakingus Kauno Stadionas, UAB darbuotojus dėl reikalingos informacijos suteikimo;

6.4.3. Teniso kortuose privaloma dėvėti tam skirtą sportinę aprangą bei avėti tik konkrečiai dangai skirtą sportinę avalynę;

6.4.4. Pasinaudojus sporto įranga, ji privalo būti palikta tvarkinga, tinkama naudoti kitiems Klientams.

6.5.   Teniso kortose draudžiama:

6.5.1. Rėkauti, švilpauti, keiktis, rūkyti, vartoti alkoholinius gėrimus, šiukšlinti, daužyti raketes ar kitus kietus daiktus į grindų dangas, sienas, atitvarus, kitais būdais gadinti inventorių, įrangą ar trukdyti kitiems žaidėjams/lankytojams;

6.5.2. Vaikščioti po kitų žaidėjų aikštelę kuomet vyksta žaidimas;

6.5.3. Naudotis sporto įranga ne pagal instrukcijas;

6.5.4. Be Kauno Stadionas, UAB raštiško sutikimo teikti Kauno Stadionas, UAB Klientams sveikatingumo ar panašaus pobūdžio paslaugas, konsultuoti, treniruoti Klientus ar kitaip trukdyti Kauno Stadionas, UAB darbuotojams ir/ar klientams;

6.5.5. Fotografuoti ir filmuoti neturint raštiško Kauno Stadionas, UAB leidimo;

6.5.6. Į Kauno Stadionas, UAB valdomas patalpas įsinešti ir maisto produktus ir/ar vartoti alkoholinius gėrimus, išskyrus vandenį ir/ar kitus nealkoholinius gėrimus ir/ar specialų sporto maistą. Teniso aikštelėse ir kitose Kauno Stadionas UAB valdomose patalpose, kur įrengta kiliminė arba kitokia tepli danga, leidžiama vartoti tik vandenį ir/ar kitus bespalvius nealkoholinius gėrimus, kuriuos išlaisčius nelieka žymių;

7. Kauno Stadionas, UAB teisės, pareigos ir atsakomybė:

7.1.   Kauno Stadionas, UAB pasilieka teisę keisti darbo laiką, taip pat keisti atskirų zonų darbo laiką ir reguliuoti Klientų galimybę į jas patekti.

7.2.   Atliekant profilaktikos darbus, neteikti Paslaugų, iš anksto apie tai pranešus Klientams interneto puslapyje https://zalgiris.koobin.com/daugiau-produktu?id=27.

7.3.   Nustatyti kitas atskirų Paslaugų, platinamų Kauno Stadionas, UAB vykdomų akcijų metu, galiojimo Taisyklės ir sąlygas (išimtis iš šių Taisyklių), kurios yra privalomos Klientams, įsigijusiems teisę į atitinkamas Paslaugas. Tokios Kauno Stadionas, UAB vykdomų akcijų metu siūlomų Paslaugų išimtinės Taisyklės ir sąlygos yra skelbiamos atitinkamos akcijos sąlygose ir Kauno Stadionas, UAB interneto svetainėje https://zalgiris.koobin.com/daugiau-produktu?id=27.

7.4.   Sudaryti grupinių užsiėmimų tvarkaraščius bei savo nuožiūra juos keisti.

7.5.   Kilus pagrįstų abejonių dėl Kliento sveikatos būklės, paprašyti Kliento nutraukti varžybas/treniruotę/užsiėmimą ir kito atvykimo metu pateikti gydytojo pažymą apie savo sveikatos būklę.

7.6.   Neteikti Paslaugų Asmenims, turintiems sveikatos sutrikimų, kurie gali kelti pavojų paties Asmens ar kitų Klientų sveikatai ir/ar gyvybei, saugumui.

7.7.   Pareikalauti Klientų, pažeidusių Taisykles, nutraukti naudojimąsi Paslaugomis bei palikti Kauno Stadionas, UAB valdomas patalpas.  Pinigai Klientui už nutrauktą apsilankymą negrąžinami.

7.8.   Išanksto informuoti Klientus apie darbo laiko ir užsiėmimų tvarkaraščių pakeitimus, pateikiant atitinkamą informaciją interneto svetainėje.

7.9.  Sustabdyti ir pratęsti Kliento paslaugų teikimą, kai teniso kortai buvo uždaryti dėl nuo Kliento nepriklausančių priežasčių išskyrus, valstybinių švenčių dienas bei Kauno Stadionas, UAB atliekamus profilaktinio patikrinimo darbus.

7.10.  Kauno Stadionas, UAB suteikia galimybę naudotis jos teikiamomis Paslaugomis, tačiau nevertiną šių Paslaugų įtakos konkretaus Kliento sveikatai, taip pat negarantuoja jų teigiamo poveikio.

7.11.  Kauno Stadionas, UAB neatlygina Klientui dėl jo teikiamų Paslaugų Kliento sveikatai bei gyvybei padarytos tiek turtinės, tiek neturtinės žalos. Klientas patvirtina, kad jis buvo tinkamai informuotas bei žino ir supranta, kad Kauno Stadionas, UAB ir jos darbuotojai nėra atsakingi prieš Klientą, kai pats Klientas nesilaiko visuotinai įprastų saugaus elgesio reikalavimų ir/ar Kauno Stadionas, UAB personalo nurodymų ir/ar Taisyklių.

7.12.  Jei tvarkaraštyje nurodytas laiko tarpas neatitinka realaus laiko, Kauno Stadionas, UAB neturi įsipareigojimo atlyginti Kliento patirtus nepatogumus.

8. Kliento teisės, pareigos ir atsakomybė

8.1.  Dėvėti tik tvarkingą bei tinkamą avalynę iraprangą.

8.2.  Lankydamasis Kauno Stadionas, UAB valdomoje teritorijoje, laikytis šių Taisyklių:

8.2.1. Būti blaivus ir neapsvaigęs nuo psichiką veikiančių medžiagų (narkotikų, vaistų, alkoholio, kitų svaigiųjų ar toksinių medžiagų).

8.2.2. Atsakingai ir rūpestingai naudotis Kauno Stadionas, UAB teikiamomis Paslaugomis, turtu ir inventoriumi.

8.2.3. Naudotis Kauno Stadionas, UAB įranga ir inventoriumi tik pagal tiesioginę jo paskirtį, šios įrangos bei inventoriaus naudojimosi Taisyklėmis numatytais būdais ir tvarka bei laikytis atsakingų Kauno Stadionas, UAB darbuotojų nurodymų ir rekomendacijų.

8.2.4. Nesinaudoti laikinai sugedusią įrangą bei inventoriumi, apie sugedusią įrangą ar inventorių informuoti atsakingus Kauno Stadionas, UAB darbuotojus, taip pat kreiptis į juos esant bet kokioms abejonėms dėl įrangos ar kito inventoriaus būklės tinkamumo.

8.2.5. Grupinių užsiėmimų metu paklusti instruktoriaus/trenerio teisėtiems nurodymams.

8.2.6. Imtis visų įmanomų priemonių ir pastangų, kad besinaudodamas Paslaugomis nepadarytų žalos sau, Kauno Stadionas, UAB valdomai aplinkai, kitų Klientų bei darbuotojų sveikatai ir turtui.

8.2.7. Netrukdyti kitiems Klientams naudotis Arenos Paslaugomis, o pastebėjus kitų Klientų netinkamą elgesį arba elgesį keliantį grėsmę kitų Klientų saugumui ar sveikatai, turi nedelsiant pranešti apie tai atsakingam Kauno Stadionas, UAB darbuotojui arba skambinti +370 682 33244.

8.2.8. Nelaimingo atsitikimo atveju, nedelsiant informuoti Kauno Stadionas, UAB darbuotojus arba skambinti +3706 981 3985 apie savo ar kitų Klientų sveikatos pablogėjimą ar traumą, patirtą naudojantis Kauno Stadionas, UAB teikiamomis paslaugomis.

8.2.9. Lankytis tik Kauno Stadionas, UAB Klientams skirtose patalpose.

8.2.10.  Išeidamas iš patalpų Klientas privalo Kauno Stadionas, UAB darbuotojams grąžinti visus jam išduotus daiktus. Klientas, praradęs ar sulaužęs bet kuriuos jam išduotus daiktus, privalo pilnai padengti Kauno Stadionas, UAB patirtus nuostolius.

9. Klientų atsakomybė

9.1.  Klientas, prieš pirkdamas Kauno Stadionas, UAB Paslaugas, privalo atsižvelgti į savo sveikatos būklę ir šių Paslaugų galimą poveikį jam, t.y. Klientas privalo įsitikinti, kad jo sveikatos būklė jam leidžia naudotis Kauno Stadionas, UAB teikiamomis Paslaugomis.

9.2.  Klientai, naudodamiesi Sporto klubo įranga bei paslaugomis, savarankiškai pasirenka fizinį krūvį pagal kiekvieno individualius poreikius, asmenines savybes ir daromą įtaką organizmui.

9.3.  Įsigijęs Paslaugą, Klientas patvirtina kad jo sveikatos būklė yra tinkama Kauno Stadionas, UAB teikiamoms Paslaugoms ir patvirtina, kad supranta, jog Paslaugų gavimas yra susijęs su dideliu žmogaus fizinių galimybių išbandymu, taip pat patvirtina, kad yra pasitikrinęs sveikatą, laikosi Lietuvos Respublikos teisės aktuose numatytų sveikatos pasitikrinimo reikalavimų. Pačiam Klientui arba Kauno Stadionas, UAB darbuotojams kilus įtarimu dėl netinkamos Kliento sveikatos būklės, privalo nutraukti žaidimą/užsiėmimą/treniruotę.

9.4.  Klientas supranta ir patvirtina, kad Kauno Stadionas, UAB neatsako dėl Kliento sveikatai ar gyvybei padarytos žalos. Visa rizika ir atsakomybė dėl Kliento sveikatos sutrikimų, sužalojimų ir nelaimingų atsitikimų, įskaitant mirties atvejus, atsiradusių Paslaugų teikimo metu ar jų pasėkoje, tenka tik Klientui.

9.5.  Klientas privalo atlyginti žalą, kurią Kauno Stadionas, UAB patyrė dėl Kliento kaltės pagal pateiktą nuostolių įvertinimo aktą. Jei Klientas nesutinka su jam pateiktų nuostolių vertinimo aktu, jis per 3 darbo dienas nuo minėto akto gavimo, privalo raštu pateikti savo pagrįstus prieštaravimus. Tokiu atveju žalos dydis bus nustatomas šalių susitarimu arba kompetentingų valdžios institucijų sprendimu.

9.6.  Kauno Stadionas, UAB padarytą žalą Klientas privalo atlyginti ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo nuostolių įvertinimo akto pateikimo už žalos padarymą atsakingam Klientui dienos.

10. Paslaugų teikimo nepilnamečiams Klientams sąlygos:

10.1.  Už nepilnamečius Klientus iki 16 metų pilnai atsakingi yra jų tėvai (globėjai).

10.2.  Nepilnamečius Klientus iki 16 metų bei jų grupes turi lydėti ir prižiūrėti pilnamečiai asmenys, išskyrus jei tai yra organizuojami grupiniai užsiėmimai ar treniruotės.

10.3.  Nepilnamečiai nuo 16 iki 18 metų lankytis gali savarankiškai, tačiau jiems yra reikalingas raštiškas tėvų/globėjų sutikimas. Tėvų/globėjų sutikimas galioja iki kol vaikas sulaukia pilnametystės.

10.4.  Nepilnamečius Klientus lydintys suaugusieji privalo laikytis šiose Taisyklėse įtvirtintų nuostatų. Nepilnamečius Klientus iki 16 metų lydintys suaugusieji privalo susipažinti su Taisyklėmis bei jų laikytis. Nepilnamečius Klientus iki 16 metų lydintys suaugusieji privalo visuomet būti šalia ir prisiimti pilną atsakomybę už jų saugumą.

11. Baigiamosios nuostatos

11.1.  Pasirašydamas šias Taisykles, Klientas savo parašu patvirtina, kad Klientas su šiomis Taisyklėmis susipažino ir sutinka jų laikytis bei prisiima atsakomybę už Taisyklėse nustatytų sąlygų pareigų nesilaikymą bei šiuo nesilaikymu sukeltas pasekmes.

11.2.  Nepilnamečių Klientų tėvai (globėjai), pasirašydami šias taisykles, patvirtina, kad:

11.2.1.  Nepilnamečio Kliento sveikatos būklė leidžia jam naudotis Kauno Stadionas, UAB teikiamomis paslaugomis;

11.2.2.  Nepilnametis Klientas pilnai susipažino su Taisyklėmis ir jų laikysis;

11.2.3.  Nepilnamečio Kliento Kauno Stadionas, UAB bei tretiesiems asmenims padaryta žala bus atlyginta Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka;

11.2.4.  Pilnai Atsako už nepilnamečio Kliento elgesį apsilankymo metu bei bet kokį nepilnamečio Kliento sveikatos sutrikimą, mirties atvejį, atsiradusį dėl nepilnamečio nepriežiūros ar netinkamos priežiūros ar kitokių savo, kaipt ėvų/globėjų, pareigų nevykdymo;

11.3.  Klientas sutinka, kad Kauno Stadionas, UAB be atskiro išankstinio Kliento sutikimo ir įspėjimo perleistų savo teises bei pareigas, kylančias iš santykių su Klientų, tretiesiems asmenims.

Informuojame, kad siekiant užtikrinti geriausią patirtį lankantis mūsų svetainėje yra naudojami slapukai (angl. cookies). Platesnę informaciją rasite Slapukų politika.